Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.51.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.12.2020r. zostało wszczęte na wniosek:  Pana Piotra Brzeskiego  zam. przy ul. Wejherowskiej 41, 84-217 Łebno, reprezentowany przez panią Wioletę Wandtke-Dampc (pełnomocnik inwestora adres do korespondencji:  Wioleta Wandtke-Dampc,
ul. Józefa Hallera 2, 84-208 Kielno) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działkach nr 327/24, 327/37, 327/34, 327/16 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud.

W trosce o bezpieczeństwo związane zagrożeniem epidemiologicznym a tym samym brakiem możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Gminy Szemud, informuję, że istnieje możliwość udostępnienia informacji na temat w/w sprawy drogą telefoniczną pod nr telefonu 58 676 44 38. Zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków możliwe jest w formie elektronicznej (skan) na e- mail- k.naronowicz@szemud.pl, drogą pocztową lub przez skrytkę ePUAP: 5m6tv79gpw w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.