Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.12.2020.13

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.12.2020.13 z dnia 29 grudnia 2020 roku

ZAWIADAMIAM

wszystkie strony postępowania, że w dniu 29 grudnia 2020 roku na wniosek P4 Sp. z o. o.,ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowany przez Pana Leszka Śmieszalskiego,ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gdańsku, Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie dla przedsięwzięcia pn.:

„Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4’’ planowanego na terenie działek nr ew.: 88 (po podziale ZRID dz. nr 88/1, 88/2, 88/3 i 88/4) w miejscowości Bojano, gmina Szemud, powiat wejherowskie, województwo pomorskie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje od dnia 29.12.2020 r. do dnia 11.01.2021 r. poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud (ul. Kartuska 13, Szemud) oraz na Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Organu.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.