Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.15.2020.3 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wójt Gminy Szemud zawiadamia,że w dniu 23 grudnia 2020 roku, Pełnomocnik Biuro Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława Reymonta 3, 84-217 Kamień reprezentujący Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego przedłożył pismo do tutejszego Organu zwracając się z prośbą o uzupełnienie do wniosku z dnia 12 grudnia br. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1412G wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo’’, planowanego na terenie działek nr 24/98, 121/2, 77/13, 472/2, 472/1, 121/1, 77/12, 77/11, 118/1, 76/2, 75/13, 75/14, 118/2, 76/5, 76/4, 451, 114, 79/13, 452, 450, 75/10, 98/5, 473/1, 12/14, 14/2, 531/2, 531/5, 48/17, 48/16, 104/1, 9/3, 12/12, 48/25, 48/26, 48/14, 9/5, 9/1, 7/12, 7/28, 103, 102, 47, 464, 5/1, 461, 460, 459, 101, 5/9, 46/19, 458, 45, 72, 473/2, 531/4, 6, 5/2, 462, 48/1, 120, 119, 457, 463, 48/15, 104/2, 9/8, 531/1 w miejscowości Koleczkowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie w zakresie dodania dwóch działek do ww. zamierzenia inwestycyjnego o nr ew. 14/1, 531/3 obręb Koleczkowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud www.szemud.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szemud. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50 w godzinach urzędowania tj. pn.7.30 – 17.00, wt.- czt. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.00.