Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.z poz. 756 z późn. zm..) Wójt Gminy Szemud ZAWIADAMIA o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud – aktualizacja z 2019 roku, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Dokument wyłożony będzie w dniach od 21.10.2019 r. do 12.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud w godzinach pracy Urzędu (pokój nr. 12).

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, w czasie wyłożenia projektu, w terminie 21 dni, tj. do dnia 12.11.2019 r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, pok. 12, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl, z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.

Załącznik:

1. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szemud – aktualizacja z 2019 roku.

2. Treść Obwieszczenia