Obwieszczenie z dnia 02.08.2019 sygnatura sprawy GO.6220.4.2019.3 Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Miliszkiewicza, ELTEL Networks Telecom Sp. z o. o., ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia. przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BTR1806_BOJANO_3” planowanego na terenie działki ew. nr 54/1 w Dobrzewinie, gm. Szemud. Podane zostaje do publicznej wiadomości od dnia 02.08.2019r. do 16.08.2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 02.08.2019 nr GO.6220.4.2019.3