Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Gminy Szemud

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119/1) Urząd Gminy Szemud informuje, że:

Gmina Szemud działająca przy pomocy Urzędu Gminy Szemud z siedzibą w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Kartuska 13) i reprezentowana przez Wójta Gminy Szemud jest Administratorem danych osobowych n/w osób fizycznych:

  • mieszkańców Gminy Szemud,
  • interesantów Urzędu Gminy Szemud,
  • właścicieli i użytkowników gruntów położonych na terenie gminy Szemud
  • podatników i płatników opłat lokalnych na terenie gminy Szemud
  • pracowników Urzędu Gminy Szemud oraz jednostek podległych

Gmina Szemud przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa jako urząd administracji publicznej wyłącznie w celach realizacji ustawowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, spełniając w każdym przypadku co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. uzyskała od osoby, której dane dotyczą, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla realizacji jednego lub większej liczby określonych celów;
  2. przetwarza dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmuje działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarza dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarza dane niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarza dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcą danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzane dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z czasu realizacji czynności przetwarzania (od złożenia wniosku do prawomocnego zakończenia sprawy) z uwzględnieniem przepisów archiwizacyjnych, określających okres przechowywania akt sprawy. Po tym terminie są – w zależności od kategorii archiwalnej – przekazywane do Archiwum Państwowego (dot. akt kategorii „A”) lub po uzyskaniu zgody ze strony Archiwum Państwowego skutecznie likwidowane (dot. akt. kategorii „B”).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
W sytuacjach określonych prawem osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych, które jej dotyczą.

W przypadku danych, co do których ich uzyskanie nastąpiło na drodze wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej wycofania w każdym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem tej zgody.

Na działania Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych
Ul. Kartuska 13
84-217 Szemud

e-mail: kancelaria@szemud.pl
tel. (58) 676 44 32