Oferta Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano

W dniu 02.09.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Czwartki lekkoatletyczne w Bojanie -jesień 2019”.
Oferentem jest Klubu Sportowego SFORA ul. Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 10.09.2019r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

OFERTA

Iwona Curlej-Paszke