W dniu 05.08.2020r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Obóz sportowy- przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród dzieci i młodzieży z gminy Szemud”.

Oferentem jest Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Orzełki.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi, w terminie 7 dni od dnia umieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 13.07.2020r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

OFERTA

Iwona Curlej-Paszke