Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano

W dniu 08.10.2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688) pn. „Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci”.

Oferentem jest Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Bojano” ul. J.Wybickiego 38, 84-207 Bojano.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 15.10.2019r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.