Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zmianami) wpłynęły do Urzędu Gminy w Szemudzie 3 oferty na realizacji zadań publicznych pn.”Sportowy senior”, Projekt „NIE-ZWYKLE SPRAWNI” oraz „Program senior 60+”.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać do 12.10.2020 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Program Senior 60+

Projekt _Nie-Zwykle Sprawni

Sportowy senior

Zaświadczenie