Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych w ramach konkursu o nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, Poddziałanie 6.2.2.Rozwój Usług Społecznych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Wójt Gminy Szemud, jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) rozstrzygnął nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu.

W wyniku oceny złożonych ofert, wybrano ofertę następującego podmiotu:
Spółdzielnia Socjalna „Pozytywka”
83-300 Kartuzy, ul. Aleksandra Majkowskiego 3

Informacja GOPS Szemud