Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości:

Ogłoszenie – Kielno

Szemud, dnia 23 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)
Wójt Gminy Szemud
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w miejscowości Kielno, gm. Szemud.

Lp. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia, księga wieczysta Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium

1. – nr działki: 659/17

– obręb: Kielno, Gm. Szemud

– powierzchnia: 0,1501 ha

– księga wieczysta nr: GD1W/00059387/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana w kształcie wydłużonego wielokąta, położona w Kielnie, przy ul. Myśliwski Dwór, dostęp do drogi publicznej – drogi  powiatowej nr 1406G, pośredni poprzez działki drogowe, stanowiące własność Gminy Szemud; Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 659/17 stanowi teren zabudowy letniskowej (11.138.UTL).  

160.000,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23%)

 

16.000,00 zł

Działka położona jest w Kielnie przy ul. Myśliwski Dwór. Kształt nieruchomości – wydłużony wielokąt. Bliskie sąsiedztwo sieci wodociągowej, energetycznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi: Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo zatwierdzonego Uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 57, poz. 853 z dnia 8 marca 2007 r. z późn. zm.) – działka oznaczona nr 659/17 położona w obrębie Kielno, Gm. Szemud, stanowi teren zabudowy letniskowej (11.138.UTL).
Księga wieczysta nr GD1W/00059387/1 prowadzona dla nieruchomości w zakresie działu IV jest wolna od obciążeń, w dziale III wpisane są dwa ograniczone prawa rzeczowe – służebności gruntowe przejazdu i przechodu, które nie dotyczą działki nr 659/17.
Działka nr 659/17 nie jest przedmiotem zobowiązań Gminy Szemud wobec osób trzecich.
Nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i zlecenie nabywcy.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 14 sierpnia 2020 r., drugi przetarg – w dniu 28 listopada 2020 r., jednakże ze względu na brak uczestników oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

TRZECI PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 30 GRUDNIA 2020 R. (ŚRODA) O GODZ. 13.00
W URZĘDZIE GMINY W SZEMUDZIE
(BUDYNEK B, POKÓJ NR 27)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 23 GRUDNIA 2020 r. włącznie (za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto), na konto Gminy Szemud wskazane poniżej:
Bank Rumia Spółdzielczy nr 57 8351 0003 0000 0228 2000 0050.
W tytule przelewu należy wpisać: Wadium – przetarg III dz. nr 659/17, obr. Kielno.

Dowód wniesienia wadium, bądź w przypadku przelewu internetowego – wydruk komputerowy uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostaje zwrócone w ciągu 3 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Szemud w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
• osoby fizyczne – dokument tożsamości,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,
• cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
• cudzoziemcy – osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,
• pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
• osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Szemud w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości;
– że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;
– że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętych przetargiem;
– ze wskazaniem nr konta na które ma nastąpić ewentualny zwrot wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie – 1.600,00 zł.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Gminy Szemud najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.
Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Szemud zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, Budynek A, pokój nr 7, lub pod nr tel. 58 676-44-59.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie od dnia 23 LISTOPADA 2020 r. do dnia 29 GRUDNIA 2020 r., na stronie internetowej Urzędu Gminy w Szemudzie, oraz na www.bip.szemud.pl.