Zarządzenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę [pobierz PDF]

Zarządzenie 581/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Wójt Gminy Szemud zarządza, co następuje:

§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu nieruchomości Gminy Szemud, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wraz z załącznikiem nr 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie przez okres 21 dni, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.szemud.pl.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WYKAZ – dzierżawy 2021