Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przetargu

Dokumentacja fotograficzna_GWE6881C

Zmiana do Zarządzenia przetargu

Zarządzenie nr 592/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 29.12.2020r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 560/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 16.12.2020r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki RENAULT Master

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w ust. 3 („Procedura i przebieg przetargu”) pkt 8 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 560/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 16.12.2020r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki RENAULT Master, dalej zwanego „Zarządzeniem”, który otrzymuje następujące brzmienie:
„8. Przedmiot przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT”

§ 2

Pozostałe uregulowania Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr 560/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 16.12.2020r.  w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki RENAULT Master

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki RENAULT Master o numerze rejestracyjnym GWE 6881C rok produkcji 2012, data pierwszej rejestracji: 25.07.2012r., nr identyfikacyjny nadwozia (VIN): VF1MCF8FW47602719.
2. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Cena wywoławcza stanowi 53.500,00 zł netto.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 560/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 16 grudnia 2020r.

Wójt Gminy Szemud ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu

1. Opis przedmiotu przetargu:
Typ-model: RENAULT MASTER
Nr rejestracyjny: GWE 6881C
Rok produkcji: 2012
Pojemność silnika/Moc: 2299 cm3 / 107 kW
Numer identyfikacyjny (VIN): VF1MCF8FW47602719
Data pierwszej rejestracji: 25.07.2012r.
Przebieg w km: 404 774
Rodzaj nadwozia: kombi wydłużone 5 drzwiowe 19 osobowe
Liczba osi: 2
Napęd przedni : 4×2
Skrzynia biegów: manualna
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Doładowanie: turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów: 4/ rzędowy
Norma spalin: E5
Wyposażenie: ABS system zapobiegający blokowaniu kół, fotel kierowcy komfortowy z regulacją odcinka lędźwiowego, fotel pasażera podwójny i składany typu „ruchome biuro”, immobilizer, klimatyzacja, kolumna kierownicy regulowana, komputer pokładowy, przegroda powierzchni ładunkowej przeszkolona, radioodtwarzacz CD+MP3, stopień tylny, system p/poślizgowy, szyby przednie regulowane elektrycznie, szyby tylnie przyciemniane, tapicerka „Funaia”, wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych, wspomaganie układu kierowniczego, lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, poduszka powietrzna kierowcy, zamek centralny sterowany.

Wyposażenie dodatkowe:
Drzwi tylne przeszklone otwierane 180 stopni, hak holowniczy, ogrzewanie niezależne, tachograf elektroniczny

2. Cena wywoławcza:
53.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

3. Procedura i przebieg przetargu:

1) Przetarg odbędzie się dnia 31.12.2020r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie (bud. B, sala narad), ul. Kartuska 13, 84–217 Szemud.
2) Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
3) Wadium – w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 2.675,00 zł. Warunkiem udziału
w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Szemud – Bank Rumia Spółdzielczy
nr 57 8351 0003 0000 0228 2000 0050 w terminie do 30.12.2020r., z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto bankowe w dniu 31.12.2020r. do
godz. 8:30. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4) Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
5) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6) Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany
w dniu rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy Szemud.
7) Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia, Wójt Gminy Szemud odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada.
8) Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT, w stawce aktualnej na dzień sprzedaży.
9) Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud lub telefonicznie (58) 676-44-23.
10) Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie
ogłaszającego, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 30.12.2020r. do
godz. 8:30.
11) Wójt Gminy Szemud zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
12) Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
13) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni roboczych od dnia przetargu.
14) Termin wydania przedmiotu sprzedaży zostanie określony w umowie sprzedaży.
15) Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej www.szemud.pl,
w biuletynie informacji publicznej Gminy Szemud oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016), informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wójt Gminy Szemud z siedzibą przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud, tel.: (58) 676 44 23, adres e-mail: kancelaria@szemud.pl
2. Celem zbierania danych jest postępowanie przetargowe na sprzedaż samochodu.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia i udziału w przetargu.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane konkursowe kandydata przetwarzane będą przez okres trwania postępowania,
z uwzględnieniem instrukcji kancelaryjnej w zakresie archiwizacji dokumentów.