ZARZĄDZENIE NR 424/V/2020
WÓJTA GMINY SZEMUD
z dnia 28 lipca 2020 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Szemud za rok 2019

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Szemud za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Szemud podlega przedłożeniu Radzie Gminy w Szemudzie oraz publikacji na stronie internetowej gminy Szemud w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Ryszard Kalkowski

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SZEMUD ZA 2019 ROK – INFORMACJA

ZARZĄDZENIE NR 424/V/2020 WÓJTA GMINY SZEMUD

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE