Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 214 000,00 EURO na: Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej (CPV: 34144710-8, 43250000-0, 43261100-1)

Informacja o wszczęciu postępowania