Stosownie do pisma znak: GD.ZUZ.3.421.328.2019.DK z dnia 29 lipca 2019 roku, (data wpływu 01 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Zbigniewa Czupriniak, zamieszkałego w Gdyni, ul.Strzelców 40/18 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na dz.259/8 , obręb Koleczkowo, gmina Szemud.w załączeniu zawiadomienie GD.ZUZ.3.421.328.2019.DK.

Zawiadomienie GO.6341.19.2019