Stosownie do pisma znak: RDOŚ-Gd-WOO.422.4.2019.AJ.4 z dnia 6 sierpnia 2019 roku, (data wpływu 9 sierpnia 2019 roku) dotyczącego zawiadomienia Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku informującego, iż w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem)” prowadzonym w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w dniu 06.08.2019 r. wystąpił do Wojewody pomorskiego o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 oraz art. 38 ww. ustawy coś., oraz do Pomorskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zarząd Zlewni w Gdańsku, w sprawie wydania opinii w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.422.4.2019.AJ.