Zawiadomienie z dnia 27 listopada 2020 rok znak GO.6233.4.2017.8

Na podstawie art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 27, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm) zwaną dalej ,,ustawą o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko’’ w związku ze złożonym pismem znak: EK-99420-035404/20 z dnia 24 listopada 2020 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia – zwanym dalej ,,PEWIK Gdynia Sp. z o. o.’’ zawiadamiające, iż w dniu 27 listopada 2020 roku Wójt Gminy Szemud z urzędu wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Szemud z dnia 4 listopada 2020 roku sygnatura GO.6233.4.2017.5 orzekającą zmianę ostatecznej decyzji Wójta Gminy Szemud znak sprawy GO.6233.4.2017 z dnia 9 maja 2017 rok udzielającą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szemud.

W myśl art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 21 ust. 1, art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze zawiadomienie zostaje upublicznione na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.